Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen

De AVG, Algemene Vordering Gegevensverwerking, is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk

In onze praktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. Alle therapeuten hebben een wettelijke dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen uw behandelend therapeut(en) en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren. Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen. Op vraag van zorgverzekeraars worden wij nadrukkelijk gevraagd gegevens te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek om onze kwaliteit aan te bieden, hiervoor zal voorafgaand om uw toestemming worden gevraagd, tenzij dat niet mogelijk blijkt en de wet toestaat dat de gegevens zonder toestemming van de patiënt worden gebruikt. Wij zullen in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.

Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Beveiliging en bewaartermijn:

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. De gegevens worden verwerkt in elektrische patienten dossier, fysioroadmap en Edevop welke voldoen aan de wettelijke voorschriften. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen.

Rechten:

U heeft binnen de AVG de volgende rechten:

  • het recht om te weten welke persoonsgegevens van u verwerkt worden;
  • het recht op inzage en/of afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van derden niet wordt geschaad);
  • het recht op rectificatie/correctie, aanvulling of verwijdering (vergetelheid) van gegevens indien dat nodig mocht zijn;
  • het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
  • het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (medische aard) aan uw dossier;
  • het recht om je gegevens over te laten dragen; Wanneer u kiest voor een nieuwe en /of andere (kinder)therapeut is het in het belang van de voortgang dat de nieuwe (kinder)therapeut op de hoogte is van de medische achtergrond van uw kind(eren). Deze informatie staat in het patiëntendossier wat voor uw kind(eren) is aangemaakt. In de praktijk houdt dit in dat de oude (kinder)therapeut het dossier overdraagt aan de door u nieuw verkozen (kinder)therapeut. De oude (kinder)therapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 3 weken, nadat u uw oude (kinder)therapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen.
  • het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling, via email of middels telefonisch contact kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een wettelijke vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde of uw curator).

Klachten:

Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, AVG. Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0622468489. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft dan het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.